Jernkontoret och Stockholm Environment Institute samarbetar i projekt om samhällsnytta

Svensk stålindustri vill vara en stark aktör i omvandlingen mot ett hållbart samhälle. I sin vision för 2050 åtar sig industrin att leda teknikutvecklingen, föda kreativa individer och skapa miljönytta. Ett av antagandena bakom visionen är att bara de aktörer som säkerställer att de är samhällsnyttiga kommer att ha ett existensberättigande när allt mer medvetna kunder och konsumenter ställer högre krav.

Stålindustrin har spelat en viktig roll för Sveriges utveckling. Genom export till 140 länder bidrar idag en nischad och innovativ stålindustri till Sveriges välstånd. Utvecklingen av branschen, och samhället i stort, påverkas av omvärldsförändringar såsom globalisering, individualisering, digitalisering, urbanisering och klimatförändringar. Dessa måste tas i beaktan när företagen, och politikerna, aktivt skapar förutsättningar för en process- och produktutveckling som kan bidra med samhällsnytta.

Under 2015 pågår ett samarbete mellan Stockholm Environment Institute (SEI) och svensk stålindustri, ett projekt om begreppet samhällsnyttiga produkter och vad detta innebär. Fokusfrågan för projektet är:

"Considering the mounting uncertainties about global and regional developments, coupled with firm indications about growing public and consumers' demands for clean production and innovative sustainable solutions, which are the most promising opportunities for Swedish steel industry to stay competitive in a market place with rapidly changing conditions and new players while ensuring that all output brings value to society?"

SEI kommer bl. a. att bidra med en trendanalys, en utredning av tänkbara scenarier och föreslå alternativ för hur stålindustrin på bästa sätt uppnår visionen till 2050. Arbetet kommer genomföras i en serie av workshops där bl.a. explorativ scenarioteknik används. SEI deltog på programkonferensen Metalliska material i mars 2015 och kan ses här.

Ämnet kommer även att beröras under Almedalsveckan i Visby då Jernkontoret och SEI tillsammans arrangerar seminariet ”Samhällsnyttiga produkter - vad är det?” onsdagen den 1 juli kl. 09.30.


Karl Hallding från SEI berättar om projektet.

Du kan läsa mer om samarbetet på SEI:s hemsida.
Mer info om seminariet i Almedalen kommer inom kort på jernkontoret.se.

För ytterligare information:

Eva Blixt, Energi- och miljöavd.
eva.blixt@jernkontoret.se