Hur vill ni säkra en rationell klimatpolitik och värna svenska jobb vid EU:s toppmöte i oktober?

Skrivelse till Statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven från svensk basindustri.

Vid EU-toppmötet 23-24 oktober i Bryssel ska EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet avgöra vilket ramverk som kommer gälla för Europas klimat- och energipolitik till 2030. Mål för att sänka utsläppen av växthusgaser ska fastställas och fördelningen mellan medlemsländerna ska läggas fast. Även mål för förnybar elproduktion och energieffektivisering ska avhandlas.

Dessa beslut kommer ha stor betydelse för förutsättningarna för industrin och jobben i Sverige under lång tid.

Svensk industri tillverkar resurseffektiva produkter för en global marknad och bidrar bäst till minskad klimatpåverkan globalt genom att producera mer. För att kunna göra det måste produktion i Sverige vara konkurrenskraftig gentemot produktion i andra länder inom och utom EU. Det föreslagna klimatmålet på 40% minskning av utsläppen relativt 1990 är mycket ambitiöst. En minskning på 20% till 2020 som gjorts under 30 år ska nu göras på bara 10 år och en stor del av det inom utsläppshandeln. Ett skärpt tak för utsläppen är en indirekt begränsning av produktionen för de industrier där det inte går att byta teknik för att minska utsläppen. Ensidiga kostnader i EU minskar möjligheterna att investera för bibehållen och ökad produktion inom EU och Sverige.

Svensk basindustri är djupt oroade över att dessa viktiga frågor reduceras till en diskussion om procentsatser utan hänsyn till konsekvenserna.

Det är för svensk industri mycket viktiga beslut som kommer fattas kort tid efter att riksdagen tagit ställning till vem som kommer representera Sverige vid rådsmötet i oktober. Vi som representerar den svenska basindustrin känner oro för att det kan bli en snabb beslutsprocess som resulterar i långtgående negativa effekter för svensk ekonomi och jobb och för det globala klimatet.

Vi önskar därför att ni båda som kandiderar till att representera Sverige vid detta möte deklarerar hur ni vill agera för att säkerställa en rationell klimatpolitik och värna svenska jobb.

  • Hur kommer ni att skydda svensk industri så att vår effektiva produktion kan fortsätta växa och göra nytta för Sverige och resten av världen?
  • Hur ser ni till att det blir lika konkurrensvillkor inom EU?
  • Kommer ni driva på för att EU får ett konkurrenskraftsmål som säkrar att EUs politik leder till tillväxt?


Med vänlig hälsning

Carina Håkansson
VD, Skogsindustrierna

Magnus Huss
Förbundsdirektör, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Per Ahl
VD, SveMin

Bo-Erik Pers
VD, Jernkontoret