Morgondagens fordon finns redan idag!

Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna - det stärker industrins konkurrenskraft och förbättrar trafiksäkerheten! Vi kan göra det med dagens teknik och fordon - genom att implementera en bruttovikt om 74 ton av normal längd (25,25 m). 

Forskning visar att om vi fördelar tyngden över fler hjulaxlar går det att lasta mer utan ökat vägslitage. Med flera hjulaxlar går det att lasta upp till 31 procent mer per ekipage utan att förändra fordonslängden. Det innebär att tre fordon kan lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek. Med färre fordon på våra vägar ökar dessutom trafiksäkerheten.

Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna - det stärker industrins konkurrenskraft och förbättrar trafiksäkerheten! Vi kan göra det med dagens teknik och fordon - genom att implementera en bruttovikt om 74 ton.

Forskning visar att om vi fördelar tyngden över fler hjulaxlar går det att lasta mer utan ökat vägslitage. Med flera hjulaxlar går det att lasta upp till 31 procent mer per ekipage utan att förändra fordonslängden. Det innebär att tre fordon kan lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek. Med färre fordon på våra vägar ökar dessutom trafiksäkerheten.

Studier på demonstrationsfordon visar att bränsleförbrukningen minskar med cirka 10-25 procent per transporterat ton. Det betyder att koldioxidutsläppen och andra emissioner minskar i motsvarande grad. Ingen annan teknisk lösning kan minska bränsleförbrukningen lika mycket. Även logistikkostnaderna minskar med effektivare lastbilar.

Genom att använda lastbilar med större lastkapacitet kan vi nyttja befintlig infrastruktur smartare utan infrastrukturinvesteringar. Trafikverket bedömer att en stor andel av broarna klarar 74 tons lastbilar idag. De broar som har bärighetsbegränsningar kan skyltas om i väntan på förstärkningsåtgärder.

I över fem år har forskning och tester av lastbilar med högre lastkapacitet pågått. Finland har, bland annat baserat på svensk forskning, höjt bruttovikten för lastbilar till 76 ton från 1 oktober 2013. Vi vill att även Sverige höjer bruttoviktsbestämmelserna och utnyttjar möjligheten till redan tillåtna axeltryck och redan tillåtna fordonsdelar, för både befintliga och nya fordon. Att implementera tyngre lastbilar av normallängd är ett första och viktigt steg. Vi vill se en snabb implementering av 74 tons fordon av normallängd under 2014. Längre lastbilar är ett viktigt andra steg, men där återstår en del frågor för forskning och utredning innan implementering kan ske. Ytterligare höjda bruttovikter för längre fordon får ses som en framtida fortsatt utveckling. Forskning på längre fordon är grunden i det fortsatta arbetet, så regelverket för demonstrationsfordon måste förenklas.

Effektivare transporter stärker industrins konkurrenskraft, samtidigt som vi minskar belastningen på miljön, höjer trafiksäkerheten och använder befintlig infrastruktur smartare.

  • Minskade utsläpp med cirka 10-15 % för tyngre lastbilar
  • Minskade utsläpp med cirka 20-25 % för längre lastbilar
  • Färre lastbilar på vägarna
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Smartare användning av infrastrukturen
  • Kräver inga infrastrukturinvesteringar, men viss omskyltning av broar
  • Lägre logistikkostnader
  • Stärker svensk konkurrenskraft
Vi som vill se en snabb implementering i Sverige av 74 tons fordon är:

Svensk Handel
Teknikföretagen
Skogsindustrierna
Jernkontoret
SveMin
IKEM
Livsmedelföretagen
TMF – Trä & Möbelföretagen
SLA – skog- och lantbruksarbetsgivarna
Svensk Fjärrvärme
Svebio
LRF
LFG – Lastfordonsgruppen
Näringslivets Transportråd
BIL Sweden
Sveriges Åkeriföretag
BA (Biltrafikens Arbetsgivarförbund)
Sveriges Hamnar
Pappers
GS-facket
IF Metall
Transportarbetareförbundet

Skrivelsen som pdf: Morgondagens fordon finns redan idag! (pdf, 0,3 Mb)