Unikt metallurgiskt referensverk: "Treatise on Process Metallurgy" med Seshadri Seetharaman som huvudredaktör

"Treatise on Process Metallurgy" är ett nytt omfattande referensverk om tillverkning av metalliska material från råvara till färdiga legeringar (t.ex. olika stålsorter) med prof. em. Seshadri Seetharaman som huvudredaktör. Referensverket sammanfattar senaste rön inom processmetallurgisk forskning och utveckling samt historisk utveckling på ett mycket pedagogiskt sätt.

Jernkontorets vd Bo-Erik Pers är mycket imponerad av arbetet och menar att verket är världsunikt.
– Det kommer att få en stor betydelse för högskolestuderande och forskare inom området processmetallurgi, inte bara i Sverige utan även internationellt, säger Bo-Erik Pers.

Treatise on Process Metallurgy omfattar alla viktiga framsteg som gjorts inom processer för metallextraktion. Processgrunderna beskrivs från atomär nivå till tillämpningen vid industriella anläggningar samt miljöaspekterna gällande dessa processer. Bokverket är den processmetallurgiska motsvarigheten till det välkända bokverket Treatise for Physical Metallurgy av Robert Cahn och Peter Haasen.

Huvudredaktören Seshadri Seetharaman har ett betydande internationellt anseende inom området metallurgi. Han är dessutom en hängiven pedagog och var under åren 1990–2010 professor i teoretisk metallurgi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.Seshadri Seetharaman

Till sin hjälp har Seetharaman haft tre underredaktörer, prof. Alexander McLean, prof. Roderick Guthrie och prof. Seetharaman Sridhar (bergsingenjör från KTH). Innan publiceringen granskades dessutom verket av fyra inom området välrenommerade professorer: T. Emi (Japan), D.R. Gaskell (USA), D.C.G. Robertson (USA) och O. Wijk (Sverige).

Bokverket består av tre delar uppdelat på fyra digra volymer. De 13 kapitlen har en eller två experter inom respektive område som redaktörer och författare från hela världen har bidragit med innehållet. Totalt omfattar verket drygt 3500 sidor på engelska.

Del 1, Process Fundamentals, omfattar processmetallurgins grunder som täcker såväl pyro- som hydrometallurgi. Efter en kort introduktion till metallframställningens historia samt en översikt över processmetallurgi, behandlas smältornas (metalliska samt slaggers) struktur, ab initio-beräkningar, termodynamik, samt transportfenomen och kinetik i tre kapitel. (952 sidor)

Del 2, Process Phenomena, omfattar metallurgiska processfenomen på mikronivå samt tillämpning av dessa i metallurgiska processer. Därefter beskrivs metallurgisk processteknologi som innefattar transportfenomen på makronivå, datormodellering och även gjutningsprocesser. Ett kapitel presenterar de beräkningsverktyg som idag finns för processimuleringar. (860 sidor)

Del 3, Industrial Processes, är indelad i två volymer, A och B. Volym A beskriver i detalj processer för framställning och raffinering av både järnhaltiga metaller och icke-järnmetaller samt den senaste utvecklingen inom dessa områden. Volym B beskriver industridesign, immateriella rättigheter, olika miljöaspekter samt energieffektivisering. (A+B: 1745 sidor)

Bokverket är utgivet av Elsevier. 

Jernkontoret har genom Hugo Carlssons stiftelse bidragit med medel till framställningen.

Ett exemplar finns i Jernkontorets bibliotek.