Eva Blixt i WWF:s styrelse

Till ny ledamot i WWFs svenska styrelse valdes nyligen Jernkontorets medarbetare Eva Blixt. Hon är utbildad nationalekonom med lång erfarenhet från miljö- och näringslivsfrågor på bland annat regeringskansliet. Till vardags arbetar hon med miljö, avfalls- och forskningsfrågor.

– Det är hedrande både för Eva och Jernkontoret att hon valts in i Världsnaturfondens svenska styrelse. Det kommer att ge Jernkontoret ökad kunskap om hur organisationen arbetar och samtidigt ge den nya perspektiv på stålindustrin och den miljönytta som dess produkter medför för samhället, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.

Med sina närmare fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

• bevara världens biologiska mångfald
• verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
• minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Stiftelsen har ett Förtroenderåd som utgörs av ca 50 personer, där HM Konungen är ordförande. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter. Resterande ledamöter är utsedda på personliga meriter. Förtroenderådets uppgift är bland annat att rekommendera den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt att utse ledamöter i stiftelsens styrelse.

I dag bedriver det svenska WWF verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för tre enheter: Ekologiska fotavtryck, Landmiljö och Vattenmiljö. Huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt.

WWF:s pressmeddelande, 2013-05-24 (wwf.se)