Svavelregler slår snett

DEBATT - Publicerad i Di Debatt 2013-05-03

Nya svavelregler för sjöfarten ökar kostnadsbördan för näringslivet. Vad tänker regeringen göra för att leva upp till löftet om bevarad konkurrenskraft för svensk industri?

Den 18 april i år uttalade ett enigt trafikutskott i riksdagen att regeringen bör underlätta övergången till skärpta svavelregler inom sjöfarten. Mer precist sade utskottet att ”striktare regler för fartygens svavelutsläpp i Östersjön och Nordsjön kan innebära stora kostnader och göra det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder. Det anser ett enigt trafikutskott.”

Vid diskussionen i riksdagen igår fick vi dock inget svar på hur svensk industris konkurrenskraft ska bevaras när de nya svavelreglerna införs 2015.

Som representanter för svensk industri vill vi påminna regeringen om det löfte man ställde ut i budgetpropositionen för 2012. Där slog man fast att:
 
”Sverige avser att genomföra IMO:s överenskommelse tillsammans med och koordinerat med övriga stater runt Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, så att genomförandet alltså sker på ett sådant sätt att svensk industris konkurrenskraft bevaras”.
 
Vår uppfattning och bedömning i denna fråga är tydlig. Svavelfrågan är en konkurrensfråga för Sverige eftersom vi är beroende av sjötransporter på ett helt annat sätt än andra europeiska konkurrenter. Svensk industri särbehandlas som transportköpare inom EU. Från 2015 kommer utsläppskraven i våra farvatten att vara 35 gånger så höga som i övriga världen, inklusive stora delar av Europa. För enskilda företag kan de nya reglerna innebära mycket stora belopp i ökade transportkostnader per år i en redan pressad konkurrenssituation.
 
Miljöminister Lena Ek har i debatt i riksdagen nämnt att åtgärder för reducering av svavelutsläppen är viktiga av hälsoskäl. Det finns dock idag färsk data som visar att de hälsoeffekter som hänvisas till inte längre gäller. Naturvårdsverket konstaterade redan 2011 att ”halterna av svaveldioxid är numera så låga i svenska tätorter att de inte ger upphov till hälsoproblem”. I sin senaste rapport från december år 2012 släppte Naturvårdsverket utsläppsstatistiken för luftföroreningar under 2011 med slutsatsen att Sveriges utsläpp av flera luftföroreningar har minskat betydligt under de senaste decennierna. Speciellt vad gäller svaveldioxid anges ”minskningen beror framför allt på en övergång till lågsvavelhaltiga bränslen, för både sjöfart, vägtrafik och uppvärmning.”
 
Svensk industri har gått i bräschen för att sänka svavelutsläppen. Sedan 1990 har följaktligen svavelnedfallet minskat med 80 procent. Till havs har utvecklingen gått långsammare än på land. Men även här har Sverige och dess grannländer gått före och infört successivt allt hårdare krav på sjöfarten än i omvärlden. Självklart måste situationen fortsätta att förbättras, men med nuvarande plan för dramatiskt ytterligare sänkta gränsvärden från 2015 riskerar vi att få stora snedvridningar av konkurrensen för vår industri.
 
Vi väntar fortfarande med stor spänning på regeringens beslut om hur den avser leva upp till utfästelsen i budgetpropositionen 2012 om att bevara svensk industris konkurrenskraft.
 
Sverker Martin-Löf, styrelseordf, AB Industrivärden, SCA och SSAB AB 

Jan Johansson, vd, SCA 

Martin Lindqvist, vd, SSAB AB 

Hannu Ryöppönen, styrelseordf, BillerudKorsnäs 

Per Lindberg, vd, BillerudKorsnäs 

Anders Ullberg, styrelseordf, Boliden AB 

Lennart Evrell, vd, Boliden AB 

Fredrik Lundberg, styrelseordf, Holmen AB 

Magnus Hall, vd, Holmen AB 

Anders Nyrén, styrelseordf, Sandvik AB 

Olof Faxander, vd, Sandvik AB 

Jouko Karvinen, vd, Stora Enso AB 

Mats Nordlander, vd, Stora Enso Sverige AB 

Christer Segerstéen, styrelseordf, Södra Skogsägarna ekonomisk förening 

Gunilla Saltin, tf vd, Södra Skogsägarna ekonomisk förening