Upp till bevis, Löfven

DEBATT - Publicerad i Di Debatt, 2013-04-05

Är Stefan Löfven beredd att bidra till basindustrins långsiktiga stabilitet? En blocköverskridande överenskommelse om bland annat kärnkraften är en första förutsättning för det, skriver Jan Johansson, ordförande för basindustrins energisamarbete, SKGS.

Cirka 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin för sin sysselsättning, och basindustrin är central för tillväxten i hela landet. För basindustrin är elkostnaderna omfattande och kan motsvara upp till nära hälften av produktionskostnaden.

Säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser är därför avgörande.

Vi kan nu se en utveckling med kraftigt sjunkande energipriser för industrin i Nordamerika, vilket inskärper vikten av en svensk energipolitik som värnar industrins konkurrenskraft.

För att basindustrin ska kunna utvecklas krävs en energipolitik som ger långsiktig stabilitet.

Förnybar energi är ett viktigt komplement i elförsörjningen, men den kan inte ersätta behovet av baskraft. Sverige kommer under överblickbar tid vara beroende av kärnkraften som ett av tre ben i energipolitiken, tillsammans med vattenkraft och andra förnybara källor.

Länder i Sveriges närhet har ibland valt andra lösningar för basproduktionen i elsystemet, framför allt fossil gas eller kolkraft som till skillnad frånkärnkraft ger stora utsläpp.

Socialdemokraterna byggde i samförstånd med flera av dagens allianspartier upp den svenska kärnkraften under 70- och 80-talen. Den har tjänat Sverige väl, gett oss god konkurrenskraft och låga utsläpp. Men i dag hämmar Socialdemokraternas hot om att avveckla kärnkraften den svenska industrins utveckling. Partiet har tidigare gjort upp med Vänsterpartiet och Centerpartiet om att avveckla fullt fungerande reaktorer. Det finns i dag inga garantier för att inte samma förhandling kan äga rum igen om Socialdemokraterna skulle återkomma i regeringsställning.

I partistyrelsens förslag till kongressen kan vi dessutom läsa att socialdemokraterna ifrågasätter det mål för minskad energiintensitet som Sverige har. Det öppnar för tolkningar om att socialdemokraterna vill minska den svenska energianvändningen i absoluta tal – utan hänsyn till hur energin används eller vilken klimatnytta användningen ger.

Ett sådant synsätt i kombination med avvecklad kärnkraft är svårt att se som annat än industrifientligt. En politik som gör att industriinvesteringar hamnar i länder med mindre effektiv produktion och med betydligt mindre klimatvänlig elproduktion vore skadlig för så väl svenska jobb som klimatet.

Ska Stefan Löfven bli trovärdig när han talar om industrins och Sveriges konkurrenskraft har han och hans parti ännu mycket att bevisa.

Att skingra osäkerheten om kärnkraften och därmed bidra till en blocköverskridande överenskommelse – med kärnkraft som en av beståndsdelarna – är en första förutsättning.

Jan Johansson, ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS och vd för SCA
Läs mer på SKGS hemsida.