Viktigt använda energi för större global nytta

DEBATT - Publicerad i DN Debatt 2013-03-19

Replik. I lördagens DN Debatt förklarar nätverket 100 % förnybart hur ökade ansträngningar kring energieffektivisering kan resultera i många nya jobb i Sverige. Från den elintensiva basindustrin håller vi med om att energieffektivisering är viktigt. Att effektivisera energianvändningen är en av flera viktiga parametrar för att öka industrins konkurrenskraft. Därför jobbar basindustrin redan idag med effektivisering till exempel inom ramen för ”Program för Energieffektivisering” som också nämns i artikeln, skriver Lina Palm på SKGS.  

Vad vi däremot inte håller med om är att det på något sätt vore bra att Sverige omformulerade dagens relativa effektiviseringsmål mot ett absolut energibesparingsmål. Det finns inga fakta som visar att detta skulle kunna leda till fler jobb i Sverige, totalt sett, snarare tvärtom.

Basindustrin, i form av skogs-, plast- och kemi- och stålindustri samt gruvnäringen sysselsätter redan idag cirka 400.000 personer direkt och indirekt genom sin verksamhet. Att använda energi vid produktionen är en förutsättning. Konkurrenskraftiga företag lever på att växa och utvecklas. En ökad energianvändning är därför självklar när industrin växer och produktionen ökar. Det betyder inte att den relativa energianvändningen, per tillverkad produkt nödvändigtvis ökar, men totalt sett går energianvändningen upp när industrin ökar sin produktion.

Dessutom utvecklas basindustrins produkter till att bli mer och mer förädlade. Ett exempel är SSAB:s höghållfasta stål, som vid själva produktionen kräver något mer energi än ”standardstålet” men som vid användning, till exempel i nya lastbilar, gör den slutliga energianvändningen ( i form av fordonsbränsle) mycket mindre. En ökad energianvändning i Sverige kan på så sätt gynna ökad energieffektivisering över hela världen.

På samma sätt är det när vi resonerar kring klimatpåverkan. Även där möjliggör ökad total energianvändning i Sverige, som resultat av en ökad produktion inom basindustrin, en ökad klimatnytta globalt sett. Den el vi använder i Sverige är till mer än 95 procent fri från koldioxidutsläpp. Att denna el vidareförädlas inom basindustrin till produkter som exporteras till länder som har större koldioxidutsläpp från sin elproduktion, gör stor klimatnytta. Astrid Kander, vid Lunds Universitet har studerat hur stor denna klimatnytta är. Hon kommer fram till att svenskens genomsnittsutsläpp per capita, som är nio ton, skulle halveras, till 4,5 ton/capita om man drog ifrån den klimatnytta den svenska industrin gör utanför landets gränser.

Vi ser inga skäl att som motiverar att Sverige ska införa ett absolut energibesparingsmål. Frågan är snarare hur vi använder energi mer effektivt och till att skapa en större global nytta. Genom att tänka globalt och genom att effektivt utnyttja vår koldioxidsnåla el kan Sverige skapa fler jobb som samtidigt skapar en ökad nytta utanför landets gränser. Nätverket 100 % förnybarts förslag om att sätta ett absolut tak på energianvändning hämmar en sådan positiv utveckling.

Lina Palm, energidirektör, SKGS – basindustrins energisamarbete
Läs mer på SKGS hemsida.
Läs även en replik på artikeln "Smart energianvändning kan ge 30 000 nya jobb"