Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Gruv- och malmöreskassor

Axel L:son Alarik

1972. Häftad. 149 s.
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 17.

Pris (SEK): 80:-

Upptakten till denna historik går tillbaka till år 1936, då Jernkontorets Gruvbyrå bildades. Bland de arbetsuppgifter för byrån, som då förtecknades, var även frågan om gruv- och malmöreskassorna. Det ansågs önskvärt, att de föråldrade restriktiva lagbestämmelserna om disposition av kassornas kapital kunde bringas att upphöra. De sammanlagda tillgångarna var obetydliga men varje kassa fordrade sin förvaltning.

För att få erforderlig bakgrund till överläggningar samt framställning till Kungl. Maj:t ansågs nödvändigt med utredningar och en historisk översikt. Undertecknad ställde då i utsikt att utföra detta arbete, varvid dock förutsattes, att det måste bli en andrahandsuppgift.

Arbetet med insamling och bearbetning av material har inför mer dagsaktuella uppgifter kommit att bedrivas mycket intermittent under de gångna åren. Forskning har måst utföras i en stor mängd statliga och enskilda arkiv samt i litteraturen.

Vid övervägande av hur det omfattande materialet skulle redovisas i historiken, kunde man välja två vägar. Den ena vore att enbart lämna en allmänt hållen översikt av lagstiftningen på detta område under de drygt tvåhundra år som sådan funnits samt skildra hur myndigheter och kassor tillämpat bestämmelserna. Den andra vägen vore att utarbeta en historik för var och en av de fjorton kassor, som nu äro kända och redovisade.

Den förstnämnda vägen kunde måhända anses tillräcklig för uppdragets fullgörande, då kassadelägare och myndigheter aven allmän översikt borde få tillräckligt underlag för hithörande frågas behandling.

Under arbetets gång har det emellertid visat sig att inom de skilda kassorna finns omfattande material av värde för att få fram en mera allsidig bedömningsgrund. Dessutom har det framförts önskemål att utredningen skulle kompletteras med historik för varje kassa.

För att tillfredsställa alla berättigade önskemål har följaktligen valts att använda båda de angivna vägarna.