Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Stålindustri och tung utrustning – vad kan vi bevara? Rapport från ett seminarium vid Karmansbo bruk, 27–28 maj 2002

2006. 62 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 77.

Pris (SEK): 150:-

Syftet med denna rapport är att dokumentera de föredrag och diskussioner som hölls under den konferens med rubriken ”Stålindustri och tung utrustning – vad kan vi bevara?” som ägde rum den 27–28 maj 2002 i Karmansbo bruk och i Avestas gamla järnverk. Konferensen arrangerades på initiativ av Jernkontorets Bergshistoriska utskott med finansiellt bidrag från Delegationen för industrisamhällets kulturarv.

Regeringen tillkallade den 1 juli 1999 en delegation med uppgift att i samverkan med berörda myndigheter och institutioner inom kulturarvsområdet svara för den närmare utformningen och genomförandet av regeringens satsning på industrisamhällets kulturarv åren 1999–2001 (dir. 1999:60). Till grund för utredningen fanns ett underlag för den statliga satsningen författad av professor Erik Hofrén ”Frågor till det industriella samhället” (SOU 1999:18). Delegationens betänkande ”Industrisamhällets kulturarv” utgavs i augusti 2002 (SOU 2002:67). I delegationens uppdrag ingick bl.a. att ta initiativ till olika slag av utvecklingsinsatser och att bereda och tillstyrka ansökningar om stöd till konkreta åtgärder.

Inom Jernkontorets Bergshistoriska utskott hade diskussioner förts under lång tid om järn och stålindustrins modemare anläggningar med deras tekniska installationer och tunga utrustning, problem som kommit att uppmärksammas i industriarvsdebatten. Hur skall vi förhålla oss till det ännu befintliga beståndet i form av teknisk utrustning som illustrerar det skede då Sverige tog steget in i en ny tid och det skede som blev grunden för det moderna välfärdssamhällets genombrott.