Koppla utbildningspengen till riktiga jobb

Lärosäten bör bedriva utbildningar som kvalificerar dem för att bida till samhället, det vill säga utbildningar som leder till arbete. 

Idag baseras utbildningsanslagen till universitet och högskolor på antalet antagna studenter samt hur många poäng de klarar. Incitament för att prioritera utbildningar som faktiskt efterfrågas av näringsliv och samhälle och leder till jobb saknas. En följd av detta är att Sverige idag har en hög vakansgrad – många kvalificerade tjänster kan inte tillsättas – vilket hämmar tillväxt och välfärd.

Stålindustrin anser att lärosätena ska ha incitament att bedriva utbildningar som samhället efterfrågar och som leder till bra jobb. Vid fördelningen av utbildningsanslag bör därför regeringen väga in hur väl utbildningarna vid ett lärosäte förbereder studenterna för det liv som kommer efter studierna och därmed i vilken grad utbildningen leder till arbete inom det område som studenterna utbildats för.

Danmark och Nederländerna har redan sådana system på plats så inspiration och förebilder finns att hämta.

  • Stålindustrin vill se ett resurstilldelningssystem där utbildning som leder till kvalificerat arbete premieras.