Prioritera arbetet för fri och rättvis handel

Svenskt stål exporteras årligen till mellan 140–150 länder. De svenska stålföretagen är mycket specialiserade och ofta världsledande inom sina respektive produktområden. Om stålexporten ska kunna fortsätta öka är det avgörande att stålindustrin har globalt marknadstillträde utan handelshinder.

Coils, dvs rullar med plåt, som lastas för export. Foto: SSAB.

Den svenska stålindustrin verkar för en fri och rättvis handel. Att undanröja handelshinder, samt verka för att industrin har ett globalt marknadstillträde är avgörande för att industrin ska kunna fortsätta öka exporten av sina produkter.

Regler och marknadsvillkor måste fungera såväl inom EU som globalt. Arbetet i Världshandelsorganisationen WTO är därför viktigt för att säkerställa att existerande regelverk värnas, och att tillgängliga instrument används för att motverka snedvridning på den globala marknaden, så som antidumpningsinstrumentet. 

Kina gick med i WTO 2001 och det råder delade meningar om hur man ska behandla Kina i anti-dumpingsammanhang. Tolkningen av Kinas anslutningsfördrag prövas nu i WTO. Svårigheterna att tolka Kinas anslutningsfördrag till WTO har medfört att EU:s antidumpingregler har ändrats på ett sätt som är neutralt för både WTO-medlemmar och de som inte är medlemmar i WTO.

De nya reglerna i EU kan fortsatt förhindra ojuste konkurrens som sker med hjälp av statliga subventioner. Denna modernisering av skyddsåtgärderna och ändringar i antidumpingsförordningen innebär även att Kommissionen kommer att väga in sociala och miljörelaterade faktorer i de nya beräkningarna av tullnivåer.

Förslaget godkändes av Europaparlamentet och implementerades i december 2017. Under förhandlingarna inom EU markerade den svenska regeringen mot att EU skulle använda sig av handelspolitiska skyddsåtgärder. Ett felaktigt och naivt agerande anser stålindustrin.

Stålindustrin stödjer frihandel, ju mer frihandel desto bättre, men frihandel fungerar enbart om handeln sker utan statligt stöd som sedvrider konkurrensen. I länder som inte är marknadsekonomier och i länder där det förekommer statligt stöd sätts inte priserna på marknadsmässiga grunder. Det är därför viktigt att kunna använda alternativa beräkningsmetoder i anti-dumpingsammanhang.

Regeringens agerande i förhandlingarna om ett nytt EU-regelverk på antidumpningsområdet framstår mot den bakgrunden som aningslöst.

  • Regeringen bör prioritera arbetet för en rättvis handel lika väl som en fri sådan.