Öka rörlighet och samverkan mellan akademi och näringsliv

Fördelningen av statliga pengar till lärosätena måste skapa rätt drivkrafter och beteenden så att rörligheten mellan akademi och näringsliv stimuleras. Starkare drivkrafter för ökat samarbete är nödvändigt om Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

I de övergripande målen för forskningspolitiken anges att forskning och innovation bland annat ska stärka näringslivets konkurrenskraft och svara upp mot samhällsutmaningar.

Förutom en ökad samverkan mellan samhällsaktörer förutsätter det förståelse och insikter på individnivå om olika aspekter av dessa samhällsutmaningar. Genom att personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna av att olika perspektiv och kompetenser möts och tilliten stärks. En ökad kunskapsöverföring innebär också att förutsättningarna stärks för att implementera ny kunskap i exempelvis industrins produktionsprocesser, och att nya idéer och affärsmöjligheter kan uppstå.

För att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer behöver rörligheten mellan akademi och näringsliv, och då särskilt industrin, stimuleras.

Det är orimligt att forskare och lärare i dag i praktiken straffas, snarare än belönas, för att de samarbetar med företag. Det måste få vara en fjäder i hatten, snarare än en hämsko i den fortsatta akademiska karriären.

Fördelningen av statliga pengar till lärosätena för högre utbildning och forskning måste skapa rätt drivkrafter och beteenden. En etablerings- eller mobilitetspremie bör prövas. Starkare drivkrafter för ökat samarbete är nödvändiga.

Det måste finnas forskning och utbildning på våra lärosäten som är relevant för vårt näringsliv och vår sektor. Universitet och högskolor måste vara öppna för samarbete med omgivande samhället. 

  • Inför en etablerings- eller mobilitetspremie för akademin
  • Inför starkare styrmodeller i anslagstilldelningen för att säkerställa att lärosätena är relevanta för sin omvärld.