Modernisera EU:s vattendirektiv

EU:s nuvarande vattendirektiv är tjugo år gammalt och tar därför inte hänsyn till de klimatförändringar som vi redan idag ser effekterna av. Ekosystemens naturliga förändringar vägs inte heller in. När det nu ges tillfälle att uppdatera denna viktiga lagstiftning så tycker vi att det är en helt nödvändig förutsättning för att Sveriges och Europas vatten ska bli hållbara.

Stålindustrin behöver stora mängder vatten för sina processer därför är alla anläggningar lokaliserade i närheten av vatten, som här Ovako i Smedjebacken. Foto: Pia och Hans Nordlander, Bildn.

EU:s vattendirektiv som sedan 20 år tillbaka reglerar Europas vatten, ska nu ses över av EU-kommissionen. Om behov finns kommer kommissionen att föreslå förändringar i lagstiftningen.

I dagsläget tar vattendirektivet varken hänsyn till klimatförändringar eller ekosystemens naturliga förändringar. Idag mäts vattenkvalitén mot ett statiskt mått som motsvarar ett av människan nära nog opåverkat tillstånd.

EU:s vattendirektiv innebär att medlemsländerna ska säkerställa vattenkvaliteten, skydda och förvalta sjöar, vattendrag, kustvatten, och grundvatten på ett hållbart sätt vilket stålindustrin välkomnar. Men nuvarande tolkning (den så kallade Weserdomen sedan 2015) av det europeiska direktivet riskerar att bromsa utveckling av samhällsviktiga verksamheter, allt från bostadsbyggande, vattenreningsverk, till jordbruk och industriell produktion, även sådan som förbättrar vattenkvalitén och andra miljöfaktorer. Samhällsviktiga, nya och befintliga, verksamheter som tillämpar bästa möjliga teknik måste kunna tillåtas inom ramen för vattendirektivet om utvecklingen ska vara hållbar.

En grundläggande princip i direktivet är den så kallad one out, all out principen (sämst styr-principen). Den innebär att det alltid är den kvalitetsfaktor vars nivå är lägst som avgör den sammanvägda vattenkvalitén. Det har visat sig vara en dålig metod för att bedöma och redovisa miljöns status, som både myndigheter och näringsliv är kritiska till.

Vi inom svensk stålindustri anser att EU:s vattendirektiv behöver uppdateras till en modern lagstiftning som leder till hållbara ekosystem.

För att modernisera vattendirektivet tycker vi att följande behöver göras:

  • Se över definitionen av god ekologisk status. Vattenmiljön ska vara tillräckligt motståndskraftig (resilient) för att stå emot mänsklig påverkan inklusive klimatförändringar.
  • Möjliggöra tillägg för undantag för samhällsviktiga verksamheter.
  • Förbättra metoderna för att redovisa god ekologisk status för vattenmiljön (ta bort principen one-out, all-out).

Läs också:

Tre åtgärder för ett bättre vattendirektiv