Minska regelkrånglet

Stålindustrin välkomnar att regeringen prioriterar effektiva myndighetsprocesser. Snabbare och mer förutsägbara handläggningsprocesser underlättar företagens planering av verksamhet och investeringar. Krångliga regler och myndigheternas utdragna handläggningstider påverkar företagens konkurrenskraft negativt.

Regeringen gav i juli 2017 Tillväxtverket i uppdrag att kartlägga hur myndighetsprocesser påverkar företags konkurrenskraft samt lämna förslag på hur handläggningstiderna kan kortas.

För stålindustrins verksamheter, som är beroende av beslut från olika offentliga instanser, är det angeläget att myndighetsprocesserna är effektiva och ändamålsenliga. Tillväxtverket bekräftar dock flera av de brister som företagen återkommande upplever. I slutredovisningen av uppdraget konstaterar myndigheten bland annat att handläggningstiderna hos länsstyrelserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet och att likartade kommunala ärenden hanteras olika i olika kommuner.

Stålindustrin välkomnar att regeringen prioriterar effektiva myndighetsprocesser. Snabbare och mer förutsägbara handläggningsprocesser underlättar företagens planering av investeringar, och administrativa resurser i såväl företagen som berörda myndigheter kan nyttjas i andra delar av verksamheterna. Det är alltså både god näringspolitik och klok förvaltningspolitik. Problemet är att samma fråga har utretts många gånger med klent resultat, nu gäller det att regeringen faktiskt inför åtgärder som kortar handläggningstider och skapar rättssäkra och transparenta tillståndsprocesser.

  • Förenkla och effektivisera handläggningstider för tillstånd.
  • Vid befintligt tillstånd och verksamhet bör huvudregeln alltid vara att det endast är ändringarna som ska prövas, inte hela tillståndet.
  • Tillsätt projektledare för stora prövningar (modell Finland) med syftet att säkerställa att alla jobba effektivt och håller tidsgränserna.