Minska avhoppen från ingenjörsutbildningarna

Stålindustrin välkomnar fler platser på ingenjörsutbildningarna, men att minska antalet studenter som hoppar av under sin utbildning är också viktigt för att upprätthålla industrins kompetensförsörjning. Förbättrad utbildningskvalitet och stöd till studenterna under utbildningen kan minska avhoppen.

I budgetpropositionen för 2018 inleddes en betydande utbyggnad av ingenjörsutbildningarna. Sammanlagt kan 580 ytterligare studenter antas på utbildningarna till högskoleingenjör respektive civilingenjör hösten 2018. 

Stålindustrin välkomnar fler platser på ingenjörsutbildningarna. Det är särskilt angeläget mot bakgrund av att SCB prognostiserar en omfattande brist på civilingenjörer inom kemi-, bio-, material- och geoteknik fram till år 2035. Men fler platser räcker inte. Insatser behöver också göras för att öka söktrycket, men framför allt för att förbättra genomströmningen.

Det är fortsatt ett problem att många hoppar av under utbildningens gång och därmed utexamineras färre ingenjörer än vad som bör vara möjligt. Det är också ett slöseri med mänskliga resurser att intresserade studenter med goda gymnasiebetyg som lägger tid och pengar på en utbildning inte får tillräckliga förutsättningar för att nå en examen. Mer resurser måste läggas på att förbättra kvaliteten och stödet till studenterna under utbildningen för att minska avhoppen.

Ökad genomströmning har med all sannolikhet bättre effekt på kompetensförsörjningen än att öka antalet nybörjarplatser, eftersom de studenter som har störst intresse och bäst förutsättningar redan går utbildningarna, de går bara inte ut.

En angelägen åtgärd vore att höja ersättningen per utbildningsplats för utvalda utbildningar och på så sätt göra det möjligt för lärosätena att öka antalet undervisningstimmar. Några initiativ i denna riktning har regeringen dock inte tagit.

Stålindustrin anser också att lärosätena bör ges ett särskilt uppdrag att verka för att öka genomströmningen och minska avhoppen inom den högre utbildningen. Ett pilotprojekt kan med fördel initieras för ingenjörsutbildningarna.

  • Öka resurserna per student på ingenjörsutbildningarna.