Val 2018 – Industrins reformförslag

I rapporten "Tolv reformer för gruv- och stålnationen Sverige", presenterar gemensamt Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv reformer för en växande gruv- och stålnation. Det görs med utgångspunkt från en värdering av regeringens politik under den gångna mandatperioden inom fem prioriterade områden.

Medskick inför valet 2018

Det är viktigt att diskussionen inför valet 2018 handlar om frågor som är avgörande för industrins konkurrenskraft och att en regering efter valet förmår att fortsätta samverkan med näringslivet men också förmår skapa långsiktiga och breda överenskommelser i riksdagen i för industrin viktiga frågor. De tolv reformerna för gruv- och stålnationen Sverige är industrins medskick till politiken i centrala frågor för industrins konkurrenskraft.

Tolv reformförslag och värdering av dagens politik

I rapporten presenteras dels tolv reformförslag, dels värderas regeringens politik den gångna mandatperioden. 

Fem viktiga reformer är:

  1. Säkra Industriklivet över mandatperioder − pengar för forskning och investeringar är avgörande för att industrin ska nå målet om fossilfrihet 2045. 
  2. Slopa kilometerskatt och inför 74-tons lastbilar. Industrin är beroende av effektiva transporter. Straffskatta inte landsbygden utan gynna klimatsmarta lösningar istället. 
  3. Utbilda till jobb. Industrins kompetensförsörjning är helt avgörande för konkurrenskraften, därför måste vi ha ett system där det lönar sig att utbilda till riktiga jobb.
  4. Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser. Det ska vara höga miljökrav på gruv- och stålverksamheter och samtidigt måste det vara effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser. 
  5. Slopa fiskala skatter i grön kostym. Automatisk uppräkning av till exempel koldioxidskatten har låg koppling till minskade utsläpp inom industrin. Istället bör klimatsmarta transporter främjas.

Ladda hem:
Tolv reformer för gruv- och stålnationen Sverige (pdf, 4,7 Mb)

Beställ tryckt exemplar av rapporten. 

Gemensamt kan vi stärka Sverige

Dialogen mellan politiken och industrin behöver vara levande, öppen och konstruktiv. På detta sätt hoppas vi i industrin kunna bidra till den dialogen, både med sikte mot mandatperioden 2018–2022 och i ett längre perspektiv.

Gemensamt kan vi stärka den svenska gruv- och stålindustrin. Det stärker, i sin tur, hela Sverige.