Angående betänkandet "Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering", SOU 2012:56

Till Miljödepartementet

Jernkontoret har valt att endast kommentera de frågor som direkt berör företagen i vår verksamhet. Vi ställer oss bakom förslaget att införa avfallshierakin i svensk lagstiftning och delar utredningens syn att sättet den idag sägs vara införd på, inte är tillräckligt tydligt. Vi förespråkar dock att man inför den som det står i Ramdirektivet för avfall. Det finns inga skäl till att Sverige ska göra en egen nationell tolkning.

Samtidigt vill vi påminna om den skrivning i Miljöbalken som regeringen just föreslagit i propositionen om industriutsläpp (2012/13:35, 22 kap § 1 punkt 2): "uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp, samt förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att förebygga uppkomsten av avfall, dels för förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen ger upphov till, där avfallshierakin finns omnämnd."

Vi stödjer förslaget om att konkurrensen släpps fri på hushållsliknande avfall hos verksamhetsutövare. I linje med detta stödjer vi därför också utredningens alternativa förslag (5.4). Jernkontoret är emot utredningens huvudförslag (5.3) med kommunalt huvudmannaskap för insamlingen av förpackningar och returpapper. Förslaget medför att producenternas helhetsansvar skulle brytas. Företagen skulle genom producentansvaret ha ansvar för sitt avfall men rådigheten över hanteringen skulle överlåtas till en annan aktör - ett kommunalt monopol. På andra områden är trenden snarare fler privatiseringar än fler monopol. Att monopolisera förpackningsinsamlingen bygger inte på några vetenskapliga grunder om naturliga monopol eller liknade, utan bara på tyckande. Konsekvensanalysen av utredningens huvudförslag är dessutom enligt vår bedömning så bristfällig att den inte kan utgöra underlag för något beslut. För en utförligare analys om monopol och varför detta är en olycklig väg att gå, vill Jernkontoret hänvisa till Svenskt Näringslivs remissvar, som vi fullt ut stödjer.

En av de viktigare parametrarna i denna fråga är kvaliteten på insamlat material. Det är bättre om företagen får bygga vidare på den rådande ordningen och förstärka denna. Remissvaret från AB Järnbruksförnödenheter har noggrant beskrivit de olika skrotflödena i samhället och vi står givetvis också bakom detta svar.


JERNKONTORET

Eva Blixt
070 6791795