Yttrande angående Naturvårdsverkets förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NV-06068-12)

Till Naturvårdsverket

 

Idag finns 95 BAT-slutsatser för 15 företag i järn- och stålindustrin som ska analyseras i relation till befintliga villkor i tillståndet. På sikt kommer branschen också att ha BAT-slutsatser för bearbetning av stål (FMP), stora förbränningsanläggningar (LCP), ytbehandling, avfallshantering och de horisontella BREF. Det kan således handla om flera hundra BAT-slutsatser för varje företag som de ska förhålla sig till och klara. Då de flesta BAT-slutsatser för järn och ståltillverkning är skrivna på ett "europeiskt sätt" och inte liknar det svenska sättet att skriva villkor, kommer det initialt att kräva en hel del analysarbete från företagens sida och tillsynsvägledning från verkets sida. Omfattningen av analysarbetet är beroende på vilket sorts företag man är (masugnsbaserat, skrotbaserat eller järnpelletstillverkare) då antalet BAT-slutsatser som träffar de olika processtegen är olika många och den faktiska utformningen av BAT-AELs skiljer sig åt i de olika kapitlen.

Den tid som sägs gå åt i konsekvensanalysen kan därför vara väl tilltagen för vissa företag och rejält i underkant för andra. Visserligen läser vi avsnittet om tidsåtgång som den tid det tar att leverera rapporten och inte den faktiska tid som det tar för att göra analysen. Det finns också en rad frågetecken att reda ut som kan ta tid i en dialog med myndigheten. Jernkontoret vill därför förorda att en tillsynsvägledning från verket i dessa frågor snabbt kommer fram, för att man inte ska fastna i oklarheter.

En viktig fråga är hur hänsyn ska tas till skillnaden mellan att BAT-AEL ska innehållas under normala driftsförhållanden och den svenska villkorskonstruktionen så att villkor alltid ska innehållas. Det finns också en rad exempel på BAT-AEL i BAT-slutsatserna för järn- och ståltillverkning är uttryckta på ett sätt som inte är känt/använt i Sverige.

Varje berört företag (vu) ska göra en analys om man uppfyller BAT-slutsatserna genom sitt befintliga villkor, om man vill/bör använda ett annat sätt att skriva BAT-AEL på, dvs. utnyttja artikel 15.3. b i IED, eller om man ev. behöver ansöka om undantag enligt 15.4. Undantag ges bara i specifika fall. Följande situationer kan uppstå:

1. Villkoren i tillståndet enligt miljöbalken är strängare än BAT-AEL. I sådana fall bör det vara tillräckligt att följa upp att villkoret efterlevs. Om villkoret i ett tillstånd enligt miljöbalken är lika strängt som BAT-AEL, men gäller för en annan tidsperiod eller följs upp på ett annat sätt, kan artikel 15.3 IED (andra värden, tidsperioder eller referensvillkor) tillämpas. Om vu i ett sådant fall önskar följa upp endast villkoret (och inte BATAEL), bör begränsningsvärdet i villkoret göras jämförbart med BAT-AEL genom en beräkning.

2. Tillståndsvillkoret är svårt att ”översätta” till det teknikbaserade kravet i BAT-AEL, t.ex. på grund av att det omfattar hela anläggningen eller avser utsläpp av en totalmängd per år. I sådana fall torde det i allmänhet vara svårt att tillämpa artikel 15.3 IED (andra värden, tidsperioder eller referensvillkor). Däremot bör en prövning enligt artikel 15.4 IED kunna aktualiseras. Om undantag inte kan medges, kommer verksamhetsutövaren att behöva följa upp efterlevnaden av både villkoret och BAT-AEL

3. Villkoret framstår som mindre strängt än BATAEL, men är i själva verket strängare eftersom verksamhetsutövaren använder en mätmetod med högre noggrannhetsgrad än vad som förutsätts i BATAEL. Om vu i ett sådant fall önskar följa upp endast villkoret (och inte BATAEL), bör detta, efter tillämpning av artikel 15.3.b, vara möjligt. Det finns mätmetoder angivna som vi övergett i Sverige sedan länge, mätmetoder som mäter med en högre noggrannhetsgrad än de angivna och det finns märkliga mätperioder. Det finns också skäl att bestämma hur man ska redovisa i det fall en annan mätmetod används än den beskrivna (finns för mindre än 10 BAT-slutsatser). Det står i IED-lagstiftningen att det årligen ska redovisas till tsm att man når de alternativa nivåer i 15.3.b, men detta bör inte krävas i en rad fall. Ett exempel på detta är en mätmetod som förutsätter användningen av kvicksilver enligt BAT-slutsatserna. En jämförelse bör ju rimligen endast behöva göras en gång och därefter redovisa att man innehåller den nivå man fastställt som alternativt värde (dvs. utan kvicksilver). Detta bör också gälla om man i BAT slutsatserna hänvisar till en metod som är ålderdomlig/mäter mindre noggrant.

4. Det finns inget tillståndsvillkor som reglerar en eller flera utsläppsparametrar i BAT-AEL och BAT-AEL innehålls. Denna situation fordrar ingen åtgärd (utöver uppföljning).

5. Det finns inget villkor som reglerar en/flera utsläppsparametrar i BATAEL och BATAEL innehålls inte. Om det beror på att BAT inte har installerats, bör konsekvenserna av detta utredas/alternativt vara föremål för undantag enligt artikel 15.4 IED. Om utsläppen endast framstår som högre till följd av att den mätteknik som används ger en högre mätnoggrannhet än den teknik som förespråkas i BATAEL (se punkt 2 ovan), kan artikel 15.3.b aktualiseras.

Jernkontoret och dess medlemmar har inget att invända mot de föreslagna ändringarna. Kostnaderna för våra företag och den arbetsinsats som måste göras för att analysera BAT-slutsatserna är omfattande. Branschen har redan börjat analysen eftersom tiden redan börjat ticka för BAT-slutsatserna för järn- och ståltillverkning. Om Sverige ska klara implementeringen av BAT-slutsatserna för järn- och ståltillverkning inom den utsatta tidsramen på fyra år måste arbetet komma igång hos samtliga aktörer. Man måste komma ihåg att det kommer många fler BAT-slutsatser för vår bransch, och för så många branscher, att pragmatiska lösningar måste sökas från början och vägledning i de ovan beskrivna fallen behöver komma fram tidigt.

JERNKONTORET

Eva Blixt, Tel: 070 6791795