Yttrande angående Promemoria om Miljökonsekvenser (M2012/2031/R)

Till Miljödepartementet

Stålindustrin välkomnar alltid förenklingar inom miljölagstiftningen. Dessvärre verkar de föreslagna förenklingarna aldrig kunna tillämpas på stålföretagen och förslaget verkar i sin helhet innebära mer krångel än mindre. Det är olyckligt att det föreslås ytterligare information i samrådsunderlaget jämfört med i dag. Jernkontoret anser att det skulle vara bättre med en ökad harmonisering av MKB-direktivet.

 

Några sammanfattande punkter:

• Förslaget innebär att en lista ska upprättas över verksamheter som inte har betydande miljöpåverkan (BMP) och som därmed får ett snabbspår. Stålindustrin kommer aldrig bli klassade som verksamhet med mindre miljöpåverkan.
• Det finns krav på snabbhet i handläggningen även om det i realiteten saknas ”sanktioner” eller följder av om kraven inte efterlevs. Vi anser det som allmänt bra med tidsgränser, oavsett om man är BMP eller inte.
• Det kommer att krävas samråd i flera frågor, vilka kan bli svåra att samordna rent tidsmässigt. Ännu mer samråd kommer inte snabba upp processen för företagen.
• För vissa verksamheter kommer det att krävas mer detaljer i samrådsunderlaget, vilket antagligen kommer att gälla för verksamheter inom järn- och ståltillverkning.
• Fler får yttra sig om ansökan är komplett och ett nytt processbeslut verkar krävas innan tillstånd meddelas. Detta kan leda till att tiderna blir ännu längre än dagens.
• Antalet paragrafer i MB ökar kraftigt jämfört med tidigare, tydlighet kan göra det enklare och kräva fler paragrafer men för stålindustrin är det tveksamt om det blir några lättnader alls.

I övrigt hänvisar vi till Svenskt Näringslivs remissvar i sin helhet som vi står bakom.

JERNKONTORET

Eva Blixt
070 679 17 95