Yttrande över Förslag till nya föreskrifter angående EUs system för handel med utsläppsrätter

Till Naturvårdsverket
EvaLinda Sederholm

Sammanfattning: Jernkontoret föreslår att anstånd ska ges för godkännandet av nya övervakningsplaner till den 31 mars 2013 för att underlätta för verksamhetsutövarna och länsstyrelser. Det motiveras av att vägledningsdokument och formulär har varit mycket försenade och medför mycket arbete. Jernkontoret har i övrigt inga invändningar mot ändringarna av föreskrifterna. (Dnr. NV-04455-12)


Allmänt

Jernkontoret har inga invändningar mot de förändringar som görs med de befintliga föreskrifterna NFS 2007:5 och NFS 2011:3. Vi kan inte heller kommentera de ev. förändringar som den nya EU-förordningen (601/2012) (hädanefter kallad förordningen) kan komma att innebära för företagen. Dock är det bekymmersamt att nya regelverk ofta innebär ytterligare administrativ börda för företagen med t ex mer rapportering.

Ett reellt problem som det nya regelverket skapar är kravet att företagen ska upprätta en ny övervakningsplan och få denna godkänd före 1/1-2013. Det faktum att underlag i form av vägledningar och formulär har kommit väldigt sent ställer krav på snabb handläggning hos länsstyrelserna och skapar en ohållbar situation för företagen som får väldigt lite tid på sig.

För de allra flesta anläggningar inom stålindustrin innebär den kommande handelsperioden ingen förändring i omfattning utan all verksamhet som ska ingå i handelssystemet har redan varit med under innevarande period. Den nya förordningen för övervakning och rapportering kommer troligen inte heller innebära att anläggningarna behöver göra några väsentliga förändringar i hur de övervakar sina utsläpp eller vilket underlag som behövs för övervakningen.

Såsom nämns i Naturvårdsverkets konsekvensanalys innebär den nya förordningen att en uppdatering av övervakningsplanen inte samtidigt kräver en förnyelse av tillståndet. Anläggningarnas befintliga tillstånd ska alltså vara gällande även efter 31/12-2012.

Naturvårdsverket nämner i konsekvensanalysen att det kan bli problem pga av att det är kort om tid och att det kräver stora informations- och vägledningsinsatser. Vi anser inte att det som hittills genomförts är tillräckligt för att underlätta för verksamhetsutövarna. Företagen bedömer att arbetet med att uppdatera övervakningsplanerna via det formulär som kommissionen tagit fram är avsevärt mycket mer krävande än Naturvårdsverkets bedömning i konsekvensanalysen. En stor risk när detta arbete ska göras på kort tid är också att det blir felaktigheter som sedan ska rättas till i ett senare skede och då ger ytterligare merarbete. Formuläret bedöms som mycket omfattande och krångligt.

Vi föreslår därför att anläggningarna ges mer tid för att uppdatera sina övervakningsplaner och få dessa godkända. Lämplig förlängning skulle kunna vara tre månader dvs till 31 mars 2013. Länsstyrelserna skulle ev. kunna ge ett förhandsbesked före årsskiftet efter avstämning med företagen.
Det anges i artikel 16.2 i förordningen att ”innan verksamhetsutövaren får ett godkännande av den nya övervakningsplanen kan verksamhetsutövaren utföra övervakning och rapportering med hjälp av den ändrade övervakningsplanen, om verksamhetsutövaren rimligen kan anta att de föreslagna ändringarna inte är betydande”. Detta borde kunna användas för att motivera en övergångsbestämmelse i samband med att den nya lagstiftningen ska implementeras.

Vi föreslår också att Naturvårdsverket går ut med tydlig information till länsstyrelser om att nytt tillstånd inte automatiskt krävs inför årsskiftet.

Rättelse i förordning 601/2012
Vi vill passa på att påpeka en felaktighet i artiklarna 25 och 36 i förordningen där faktorn för omvandling av kol till koldioxid anges till 3664 ton CO2 /ton C. Detta ska rimligtvis vara 3,664.

 


JERNKONTORET
Energi och miljö


Helén Axelsson