Yttrande över "GENOMFÖRANDE AV RÅDETS DIREKTIV 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall"

Till Miljödepartementet
Kemikalieenheten
Gábor Szendrö

Sammanfattning: Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation, har inget att invända mot de lag- och förordningsändringar som föreslås i ärendet enligt ovan. Vid en bedömning av SSM:s (Strålsäkerhetsmyndighetens) förslag framgår det att genomförandet inte kommer att få några negativa konsekvenser för svensk stålindustri. (M2012/1826/Ke. SSM:s Dnr: SSM2012-1246.)

 

Bakgrund och bedömning

De strålkällor som hanteras inom stålbranschen, t.ex. fuktmätare för koks, nivåmätare i stränggjutningsanläggningar samt viss utrustning för kemisk analys, skickas normalt efter det att de tjänat ut tillbaka till leverantören, alternativt tas de om hand av Studsvik eller annat företag som har tillstånd från SSM att hantera, transportera, inneha, överlåta, förvärva och lagerhålla radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan utsända joniserande strålning. Herrelösa strålkällor som påträffas tas normalt omhand av Studsvik enligt utarbetade rutiner.

Eftersom förslaget undantar återsändandet av slutna strålkällor till leverantören, kan vi göra den bedömningen att genomförandet enligt SSM:s förslag inte kommer att få några konsekvenser för svensk stålindustri. Att Staten ansvarar för omhändertagande av herrelösa strålkällor som inte kan tas emot av Studsvik eller andra firmor, kan bara ses som positivt.


Med vänlig hälsning

Robert Vikman
Forskningschef, avd. Forskning och utbildning