Svar från miljöministern öppnar för fortsatt dialog om miljökvalitetsnormer och vatten

Jernkontoret och åtta andra organisationer önskade en översyn av den svenska implementeringen av EU:s vattendirektiv. Svaret från miljöministern är positivt, men löser i dagsläget inga problem.

I augusti skickade Jernkontoret tillsammans med åtta andra organisationer ett brev till regeringen där vi bad om en översyn av Sveriges införande av EU:s havs- och vattendirektiv. Framförallt är vi i brevet kritiska till att Sverige på ett för EU unikt sätt valt att införa direktivens mål som juridiskt bindande miljökvalitetsnormer.

I sitt svar säger miljöminister Lena Ek att regeringen inte ämnar göra en utredning kring detta just nu samtidigt som hon ”motser en fortsatt dialog”, önskar få ”exempel på vad som inte fungerar bra” och ”förslag på alternativa lösningar”. Detta ser Jernkontoret som ett konstruktivt svar och ämnar gå vidare i dialogen med miljöministern.

Det vi i brevet begärde är i viss mån överensstämmande med vad regeringen nyligen bett den parlamentariska Miljömålsberedningen att titta närmare på. Miljömålsberedningen ska fram till 2014 ta fram en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik och en kärnfråga i regeringens beställning för den strategin är att se över den övergripande styrningen.

Jernkontoret menar dock fortsatt att den svenska implementeringen har stora brister som antagligen inte Miljömålsberedningen kan lösa. Sverige har överimplementerat EU:s regler och regeringen har stora möjligheter att ändra detta om bara viljan finns.

Läs brevet från de nio organisationerna här (pdf, 0,09 Mb)
Läs miljöministerns svar här (pdf, 0,3 Mb)

För ytterligare information:

Sophie Carler, energi- och miljöavd.
sophie.carler@jernkontoret.se, tel 08 679 17 18