Utbildning

Stålindustrins innovationsförmåga förutsätter att vi kan attrahera kompetenta och kreativa medarbetare som fortsätter att utvecklas. Kunskap om material och materialforskning kommer har avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. 

Ständig utveckling av kunskapsintensiva och högteknologiska produkter, innovationsdriven affärsutveckling och fokus på att skapa nya nischmarknader kräver kreativa medarbetare med hög kompetens. Därför är kompetensutveckling av befintlig och ny personal avgörande. Stålindustrins innovationsförmåga förutsätter att vi även i framtiden kan attrahera kompetenta medarbetare som fortsätter att utvecklas.

Kunskap om material klassas som ett av framtidens absolut viktigaste teknikområden. Materialforskning kommer fortsatt att ha en avgörande betydelse för vår samhällsutveckling, såsom den har haft ända sedan stenåldern. Ett annat viktigt område där svenska stålindustri kommit långt är processutveckling. Utvecklingen strävar efter att med maximalt utnyttjande av resurserna, så snabbt och säkert som möjligt och med minimal miljöpåverkan producera allt bättre produkter.

Inom utbildningsområdet verkar Jernkontoret för:

  • en fortsatt hög kvalité hos viktiga forskningsutförare.
  • att ingenjörer och forskare med kunskaper i materialvetenskap och stålindustrins processer utbildas i tillräcklig omfattning.
  • att universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige har minst samma ekonomiska förutsättningar som i våra viktigaste konkurrentländer.
  • att stödja relevanta forskarskolor och kompetenscentra vid högskolorna.
  • att även smala utbildningar (t.ex. masterprogram) upprätthålls om de är av strategisk vikt för stålindustrin.
  • att bevaka forsknings- och utbildningspolitiken samt högskoleutbildningen, både kvalitativt och kvantitativt.
  • att program motsvarande civilingenjörsprogrammen Materialdesign (KTH) och Industriell miljö- och processteknik (LTU) upprätthålls långsiktigt.
  • att ungdomar senast i gymnasieskolan uppfattar stålindustrin som en intressant framtida arbetsgivare och känner till dess kompetensbehov.