Verksamhet och ståndpunkter

Jernkontoret tillvaratar stålindustrins intressen inom ett antal områden som är särskilt viktiga för stålföretagens konkurrenskraft. 

Stålföretagen är en del av motorn i samhällsekonomin och dess produkter utgör en viktig del av Sveriges export. Dessa förhållanden kan inte tas för givna utan förutsätter att företagen klarar sig väl i den internationella konkurrensen. Det behövs bland annat ett mål för konkurrenskraft och tillväxt inom industrin och en ökad allmän kännedom om stål och stålindustrins betydelse för välfärden.

Jernkontorets uppdrag är att tillvarata stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för stålindustrins verksamhet i Sverige.

 

Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör följande områden: 

Inom de olika områdena vill Jernkontoret exempelvis uppnå:

  • En energi- och klimatpolitik som balanseras mot konkurrenskraften på en global marknad.
  • Relevanta skatte- och avgiftssystem som förhindrar dubbla styrmedel.
  • Förenklad hantering av miljö- och tillståndsfrågor.
  • En fri och rättvis handel. 
  • En väl utbyggd och fungerande infrastruktur (även kraftnät).
  • Effektiva och konkurrenskraftiga transporter.
  • Långsiktig finansiering av de strategiska energi- och metallforskningsprogrammen.
  • Satsningar på industriforskningsinstituten.
  • Specialiserad utbildning som motsvarar stålindustrins behov.

Fler ståndpunkter finns beskrivna under respektive område. 

Annan verksamhet

Tillsammans med stålföretagen arbetar Jernkontoret för att uppfylla stålindustrins gemensamma vision för 2050 – "Stål formar en bättre framtid". 
Läs mer om den gemensamma visionen för 2050

Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen.
Läs mer om gemensam forskning

Även bergshistorisk forskning leds av Jernkontoret.
Läs mer om bergshistorisk forskning

Allmän ekonomisk utveckling är avgörande för hur stålmarknaden utvecklas. Därför bevakar Jernkontoret konjunktur och ekonomisk utveckling noga, både nationellt och internationellt. Jernkontoret utarbetar även branschstatistik, marknadsanalyser och prognoser.
Läs mer om branschfakta och statistik.

Arbetsmarknad och arbetsmiljö

Jernkontoret företräder inte branschens intressen inom arbetsmarknadsområdet. Frågor som har med arbetsmarknad och arbetsmiljö att göra handläggs av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet inom Industriarbetsgivarna.
Läs mer: Industriarbetsgivarna.se