Vikingatida och medeltida järn

Flera nu avslutade projekt inom Jernkontorets bergshistoriska forskning under senare år har handlat om att belysa järnets roll i Sverige under vikingatid och medeltid. På denna sida presenteras publikationer och föreläsningar med kopplingar till forskningen.

Medeltid

Ett av Jernkontorets bergshistoriska utskotts avslutade forskningsprojekt, Järnet och riksbildningen, syftade till att belysa järnets roll i samband med de politiska, sociala och ekonomiska förändringarna i Sverige under perioden 1150–1350. Projektet har resulterat i flera delstudier och avslutades 2015 med en bok:

Även följande publikationer har kopplingar till Järnet och riksbildningen:

Vikingatid

Under 2017 inleddes ett uppföljningsprojekt om tiden innan 1150, det vill säga vikingatid och tidig medeltid. De dåtida skandinaverna gav sig ut i världen och deras utfärder framställs ofta som våldsamma och brutala. Mindre känt är den utveckling de bidrog med i konsten att framställa och bearbeta järn. Det skapade i sin tur förutsättningar för att bygga fungerande samhällen och gav nya möjligheter för exempelvis jordbruk, arkitektur och allmän utveckling.

Uppföljningsprojketet avslutades med boken Iron and the transformation of society. Reflexion of Viking Age metallurgy, nr 51 i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. I boken belyser fem författare järnets roll i samhällsförändringen under perioden från vikingatid till tidig medeltid.

Föreläsningar om vikingatida järn

Under våren 2021 arrangerade Jernkontorets bergshistoriska utskott en digital föreläsningsserie där de fem författarna till ovan nämnda bok presenterade sina respektive kapitel. Föreläsningarna var en timme långa. De spelades in och kan ses i efterhand, se nedan:

Inspelade föreläsningar:

Gert Magnusson, "Vikingatidens järnhantering – en bakgrund till Nordens medeltida modernisering" (13 januari 2021):


Thomas Lindkvist, "Järnet och Sveriges medeltida modernisering"
(10 februari 2021):


Torun Zachrisson, "Vikingatidens samhälle, riken och järnet – en tillbakablick" (10 mars 2021):

Daniel Sahlén, "Hantverk med järn och andra metaller under vikingatiden, arkeologiska kontexter och lämningar" (14 april 2021):

Charlotte Hedenstierna-Jonson, "Platser, varor, utbyten. Drivkrafter och organisation bakom vikingatidens handelsnätverk i Östersjöområdet" (12 maj 2021):