My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Koppar vid Östersjökusten. Föredrag presenterade vid ett seminarium på Jernkontoret den 24 mars 2006

2006. 62 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 76.

Price (SEK): 150:-

Avsikten med projektet ”Koppar vid Östersjö kusten” – vars första rapport nu presenteras – är att undersöka kopparhanteringens inriktning, omfattning och betydelse i ett Östersjöperspektiv från äldsta tid – men även med utblickar mot modem tid.

Ett seminarium med titeln ”Koppar vid Östersjökusten” hölls på Jernkontoret den 24 mars 2006 med 25 deltagare från Sverige och Norge. Vid detta tillfälle presenterades sju föredrag som täckte ett antal viktiga aspekter av ämnesområdet.

I denna rapport återfinns där presenterade studier inom ämnesområdet. Här har fokus varit på Tjustområdet – ett område i norra Kalmar län.

Historikern Kenneth Awebro ger i ”Larums kopparbruk under 1600-talet- och några perspektiv” en översikt över ett antal hittills otillräckligt undersökta kopparfyndigheter med början under 1600-talet och där Larums kopparbruk undersöks mer ingående. Det framgår av artikeln att området i främst norra Kalmar län var intressant när det gällde kopparhantering under 1600:.talet- och att satsningarna under 1700-talet inte var obetydliga. Förhållandena under 1500-talet är okända.

Artikeln av arkeologerna Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson ”Hålrum och hyttslagg – källor till det medeltida bergsbruket i Tjust” är en översikt över källmaterialet och presenteras i företrädesvis kartform. För två av dessa området finns inte någon egentlig platskontinuitet för bergshanteringen, vilket innebär att det bör finnas goda möjligheter att vid inventeringar påträffa lämningar från en medeltida fas av Tjusts bergsbruk.

Viktiga resultat återfinns i arkeologen Helene Ermeruds artikel ”Hellerö – 25 år av arkeologisk forskning” och också en översikt över den forskning som har bedrivits på området under lång tid. En hypotes har varit att koppar utvanns redan under bronsåldern i Sverige. Viktiga delresultat från utgrävningar så sent som under september 2006 kan nu redovisas. Stolphål, lerklining och en kracksten ger en tydlig boplatsindikation på Hellerö. Den keramik som påträffats har alldeles nyss visats sig vara från bronsåldern.

”Metallhantverk och handelskontakter under folkvandringstid med Tjusts fornborgar i fokus” är titeln på den studie som arkeologerna Maria Kangur och Michael Olausson gemensamt presenterar. Fornborgama har tydligen haft en betydande roll inom flera områden, än vad som tidigare tagits för givet. Här pekas på att metallhantverk i någon form finns representerat på de flesta borgar. Riktade undersökningar bör alltså ske för att om möjligt finna spår av olika metallurgiska processer inom någon eller några av Tjusts många fornborgar.

I historikern Billie Matthis artikel ”Elektriciteten och gruvorna – en studie kring elektricitetens inverkan på Sveriges koppargruvor runt sekelskiftet 1900” aktualiseras denna viktiga del av teknikutvecklingen inom gruvhanteringen. Området är otillräckligt undersökt inom den historiska forskningen.

Sammantaget ger dessa aktuella studier en bild av ett nytt och intressant forskningsområde – inte bara geografiskt, utan också innehållsmässigt. Vi befinner oss således nu i början av spännande forskningar om kopparhanteringens okända historia och förhistoria längs Östersjöns kuster.