Miljö

Stål är ett resurseffektivt och recirkulerbart material som kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan kvalitetsförlust. Alla ståltillverkande företag är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillståndet är förknippat med ett antal villkor, bland annat när det gäller utsläpp till luft och vatten.

Stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan kvalitetsförlust. Stål ingår sedan länge i ett effektivt kretslopp, och när stålprodukter tjänat ut går de till återvinning och säljs sedan som ny råvara (järn- och stålskrot). Stål är således ett resurseffektivt och recirkulerbart basmaterial med stor potential genom att det kan omvandlas till nya och modernare stålprodukter. Vid ståltillverkning bildas också restprodukter som kan ingå i andra kretslopp. Ett brett kretsloppstänkande är grunden för en hållbar samhällsutveckling.

En ståltillverkande anläggning omfattar många olika processer från råvaruhantering och varma smält- och bearbetningsprocesser till ytbehandling och avfallshantering. Miljörelaterade aspekter är bland annat utsläpp av kväveoxider och stoft till luft, utsläpp till vatten och hantering av deponier. Det är många frågor som företagen måste hantera och prioritera mellan.

Alla ståltillverkande företag är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillståndet är förknippat med ett antal villkor, bland annat när det gäller utsläpp till luft och vatten. Att ansöka om tillstånd är ett stort och tidskrävande arbete som bl.a. innefattar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken beskriver den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till.

Företagen styr också verksamheten och miljöarbetet med hjälp av miljöledningssystem där man sätter upp mål och aktiviteter för ständiga förbättringar. 

Det är viktigt att de krav som ställs på företagen utgår från de miljömässiga förutsättningar som gäller för den enskilda anläggningen och är tekniskt och ekonomiskt rimliga. Den administrativa hanteringen av tillstånd och tillsyn måste också vara rimlig för att inte ta resurser från det egentliga miljöarbetet.

Inom miljöområdet verkar Jernkontoret för:

  • att miljökrav, skatter och avgifter relateras till verklig miljönytta samt företagens konkurrensförutsättningar.
  • att miljölagstiftningen harmoniseras med andra länder där stålindustrins konkurrenter verkar.
  • att regelverken är enkla och tydliga och inte motverkar varandra. Det ska inte finnas flera styrmedel med samma syfte, s.k. dubbla styrmedel.
  • att miljökraven bygger på vetenskapliga grunder och leder till miljöförbättringar ur ett helhetsperspektiv.
  • att miljölagstiftningen är teknikneutral och inte styr produktutvecklingen.