Forskning

Tyngdpunkten på avancerade, högpresterande stål samt den allt hårdare globala konkurrensen ställer höga krav på stålindustrins innovationsförmåga. För att upprätthålla innovationstakten krävs omfattande forskning.

Svensk stålindustris främsta insats när det gäller energieffektivisering och även minskade klimatrelaterade utsläpp görs genom att de produkter som tillverkas är resurseffektiva i sin slutanvändning. Starkare stål gör att mindre material kan användas till samma funktion, produkterna får längre livslängd och industriprocesser kan köras effektivare. Dessutom tillverkas svenskt stål med huvudsakligen klimatneutral el. Allt detta innebär att en ökad svensk stålexport kraftfullt bidrar till minskade globala klimatutsläpp.

Tyngdpunkten på avancerade, högpresterande stål samt den allt hårdare globala konkurrensen ställer höga krav på stålindustrins innovationsförmåga. Många av de stålsorter som de svenska stålföretagen idag producerar och säljer fanns inte på marknaden för fem år sedan.

För att upprätthålla en sådan innovationstakt krävs omfattande forskning. Närmare 200 forskarutbildade arbetade inom stålindustrin 2010, vilket är högt jämfört med genomsnittet för samtliga varuproducerande sektorer.

För att bli de självklara leverantörerna även i framtiden behöver stålindustrin bli ännu mer framgångsrik på att identifiera vilka de verkliga behoven är och i vilka funktioner stålet kan spela en avgörande roll. De avancerade stålen behöver utvecklas tillsammans med andra aktörer och vi behöver bli ännu bättre på att skräddarsy erbjudanden till kund.

Allt större fokus läggs också på att utveckla stål som ger miljöfördelar ur ett livscykelperspektiv. Ett exempel är snabbkyld plåt som minskar bränsleförbrukningen i bilar tack vare att höjd hållfasthet bidrar till minskad vikt.

Inom forskningsområdet verkar Jernkontoret för:

  • material- och processutveckling, energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.
  • att de strategiska forskningsprogrammen är industriinriktade.
  • att säkerställa för stålindustrin viktiga forskningsmiljöer vid forskningsinstitut, universitet och högskolor.
  • att utveckla nätverken mellan stålföretag, forskare, stålindustrins leverantörer och kunder.