Fakta och nyckeltal

Den svenska stålindustrin i korthet

Sysselsättning

 • Sysselsätter 15 500 personer.
 • Sysselsätter indirekt 25 000 personer.

Anläggningar

 • Tre malmbaserade järn- och stålverk.
 • Tio skrotbaserade stålverk.
 • 15 anläggningar för bearbetning.

Produktion

 • Råstålsproduktion: 4,6 Mton (världsproduktion: 1 629 Mton).
 • Hög andel specialstål. Legerade stål utgör 55 % av produktionen.
 • Mycket nischorienterad produktion med allt större fokus på stål som ger miljöfördelar ur ett livscykelperspektiv.
 • Järnråvara utgörs till 40 % av skrot och 60 % av järnmalm.
 • Producerar även 2 Mton restprodukter per år, varav 80 % används internt eller säljs och 20 % deponeras.

Utrikeshandel

 • Det mesta av de tillverkade stålprodukterna exporteras.
 • Exportvärde: 41 miljarder kronor.
 • Exportvolym: 3,6 Mton.
 • Export till närmare 140 länder. Omkring 65 % av exporten går till EU.
 • Största delen av insatsvarorna är svenska, t.ex. järnmalm, skrot el och kalk.
 • Koks och legeringsämnen samt olja och naturgas importeras.

Energi 

 • Energianvändning: 20 TWh.
 • Elanvändning: 4 TWh.
 • Säljer årligen drygt 2 TWh energi i form av processgaser, el och fjärrvärme.

Utsläpp 

 • Utsläpp av 5,5 Mton koldioxid, 2,1 kton kväveoxider och 1,2 kton svaveloxider.
Anm: Uppgifterna ovan avser 2016 förutom de för energi och utsläpp som avser 2015.