Industriutsläppsdirektiv och BAT-slutsatser för järn- och ståltillverkning

EU:s industriutsläppsdirektiv reglerar bl.a. utsläpp för industriell verksamhet. Direktivet omfattar krav kopplade till bästa tillgängliga teknik (BAT). BAT-slutsatser för järn- och ståltillverkning ska vara uppfyllda 8 mars 2016.

Anläggning för rökgasrening.

EU:s industriutsläppsdirektiv

I december 2010 trädde EU:s industriemissionsdirektiv, IED, i kraft. Direktivet reglerar bland annat vilka krav för utsläpp till luft, mark och vatten som ska gälla för industriell verksamhet. En väsentlig förändring jämfört med det tidigare utsläppsdirektivet för stora industrianläggningar (IPPC) är att de utsläppsvärden som kan uppnås genom att använda bästa tillgängliga teknik (BAT) blir bindande värden införda i den svenska industriutsläppsförordningen.

BREF-dokument och BAT-slutsatser

Inom ramen för IED-lagstiftningen tas så kallade BREF-dokument (BAT Reference Documents) fram. Dessa beskriver vad som anses vara bästa tillgängliga teknik i de olika processtegen. Under ledning av IPPC-byrån i Sevilla arbetas BREF fram inom tekniska arbetsgrupper där berörd industri, medlemsstater och organisationer deltar. Arbetet med en BREF tar oftast många år och resulterar i ett omfattande dokument med detaljerade teknikbeskrivningar för hela eller delar i en industriell process. En BREF ska enligt IED revideras ungefär var åttonde år.

Stålindustrin är den bransch som först fick BAT-slutsatser för järn- och ståltillverkning. BAT-slutsatserna publicerades 8 mars 2012. Det innebär att de tillverkande företagen fyra år senare, dvs 8 mars 2016, ska kunna uppfylla de utsläppsvärden som baseras på bästa tillgängliga teknik och anges i BAT-slutsatserna.
Läs mer: BAT-slutsatser gällande järn- och ståltillverkning (eur-lex.europa.eu)

För en bransch som stålindustrin är fyra år en mycket kort tid för hinna anmäla, uppföra och sätta i drift de tekniker som behövs för att klara kraven. Investeringar i stålindustrin är långsiktiga och vissa processanläggningar kan användas under 30-60 år.

Utöver BREF för järn- och ståltillverkning och kompletterande BAT-slutsatser berörs stålindustrin av ett tiotal andra BREF-dokument, några vertikala (sektorsvisa) och andra horisontella (gäller för alla IED-anläggningar). BREF för bearbetning av stål är viktig för de flesta av stålföretagen. Dessutom berörs olika företag av BREF om stora förbränningsanläggningar, ytbehandling och om tillverkning av olika kemikalier. De horisontella BREF-dokumenten om kylning, energieffektivitet och mätning är också viktiga att bevaka.

Två system som svenska företagen ska förhålla sig till

För att göra genomförandet av IED-direktivet i Sverige så enkelt som möjligt och säkerställa att Sveriges alla 1100 anläggningar på sikt ska uppfylla BAT-slutsatsernas gränsvärden, infördes dessa värden som en förordning. Detta medför att tillverkande företag nu har två separata system att förhålla sig till:

  1. Den svenska tillståndsprövningen som tar fram villkor som alltid gäller, både under normala och onormala driftsförhållanden. Villkoren är anpassade för en specifik anläggning på en specifik plats med skilda förutsättningar. Prövningen är en omfattande och ofta långsam process.
  2. IED:s BAT-slutsatser vilkas värden är framtagna för att gälla för alla anläggningar, oavsett lokalisering. BAT-slutsatserna fastställer vilka värden som gäller när bästa tillgängliga teknik (beskriven eller annan likvärdig teknik) är på plats och fungerar som den ska, dvs. under normala driftsförhållanden. Om anläggningen inte klarar dessa värden är det rimligt att tro att endera är inte BAT på plats eller så fungerar inte tekniken som den ska (onormal drift). Kontrollen görs i andra länder av myndigheter som kommer och mäter när anläggningen fungerar och är igång, dvs. BAT-slutsatserna är främst en teknikkontroll och ska inte jämställas med svenska villkor.

På längre sikt måste man se på balansen mellan krav från EU och det som ska regleras i det svenska verksamhetstillståndet. Det svenska systemet bör ses över för att inte ge svensk industri en onödigt tung regelbörda i jämförelse med vad andra europeiska stålföretag har.Kraven på svenska anläggningar blir en kombination av anläggningsanpassade villkor och BAT-slutsatsernas utsläppsvärden.

För stålindustrins företag med anläggningar som den 8 mars 2016 inte kommer att uppfylla BAT-slutsatserna finns en rad olika vägar att gå. Det går att få förlängd tid, ansöka om dispens eller alternativvärde t.ex för att hantera provtagningsmetoder som föreskrivs i BAT-slutsatserna, men som inte längre är tillåtna i Sverige eller alternativa rutiner för mätintervall. Vid behov av investeringar kan en anmälan göras.

Statusrapport för mark och vatten

Enligt svensk industriutsläppsförordning måste även företagen till 8 mars 2016 ha tagit fram en statusrapport för mark och vatten. Dokument upprättas en gång och är till för att underlätta bedömning av skyldighet att återställa området vid eventuell nedläggning av verksamheten. Statusrapporten omfattar följande delar: 1. Förekommande föroreningar, 2. Nuvarande användning av området, 3. Tillgänglig info om tidigare användning, och 4. Mark- och grundvattenmätningar.

Viktiga datum

  • 8 mars 2012. BAT-slutsatser för järn och ståltillverkning publicerades i Official Journal. BAT-slutsatsernas gäller omedelbart efter publicering.
  • 31 mars 2014. Stålindustrin rapporterade en bedömning av hur väl varje företag uppfyller BAT-slutsatserna och hur de som inte uppfyller BAT-slutsatserna ska gå tillväga.
  • 2014. Start för BREF för ytbehandling med organiska lösningsmedel (STS).
  • 2015. Start för BREF för bearbetning av järnmetaller (FMP, dvs Ferrous Metals Processing).
  • 8 mars 2016. Samtliga tillämpliga utsläppsvärden i BAT-slutsatserna ska uppfyllas. Eventuell ny investering som krävs för att uppnå kraven i BAT-slutsatserna ska också vara genomförd och anläggningen ska vara i drift. En statusrapport för mark och vatten ska även vara framtagen.


Länsstyrelseträff på Jernkontoret

I början av december 2015 träffades representanter från tio länsstyrelser och femton företag inom stålbranschen på Jernkontoret i syfte att utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter i arbetet med statusrapporter.

Det går till exempel se fördelar med att ta ett större grepp och göra en förstudie när man ”ändå håller på”, menar Klas Köhler, tillsynssamordnare för förorenade områden. Detta bland annat för att öka kunskapen om sitt område och få ett bra underlag för framtida förändringar på ett kostnadseffektivt sätt.

– Nätverket behövs för att utbyta erfarenheter om statusrapporter men även om andra markföroreningsfrågor, säger Sophie Carler, rådgivare på Jernkontoret.

Ordlista

IPPC: Integrated Prevention and Pollution Control. EU:s utsläppsdirektiv för stora industrianläggningar.

IED: Industry Emission Directive. EU:s utsläppsdirektiv från 2010, Industriutsläppsdirektivet

BAT: Best Available Technique. Bästa tillgängliga teknik

BREF: BAT-REFerensdokument. Beskriver vad som anses vara bästa tillgängliga teknik för en bransch eller del av bransch.

BAT-slutsatser (BATC, BAT Conclusions): Kapitel i BREF. Beskriver BAT och vilka bindande utsläppsvärden som ska gälla för en bransch eller en del av en tillverkningsprocess. Översätts till EU:s alla språk.