Metaller

Stålindustrin hanterar en stort antal olika metaller. Metallfrågorna som berör stålindustrin är till stor del kopplade till vatten-, produkt-, och kemikalielagstiftningar. 

Metaller är grundämnen som ingår naturligt i berggrund, mark och vatten. Av de drygt 100 kända grundämnena är 80 metaller och ytterligare sex så kallade halvmetaller. Metaller är en naturlig del av våra liv och finns i mängder av produkter och tillämpningar som vi använder varje dag. Dessutom fyller många metaller, exempelvis järn, zink, koppar, och krom, nödvändiga funktioner i alla levande organismer.

Metaller i ståltillverkningsprocesserna

Stål är en järnbaserad legering. För att få rätt sammansättning och egenskaper hos stålet används också många andra metaller som legeringsämnen. Detta betyder att stålindustrin hanterar metaller som t.ex. krom, nickel, aluminium och molybden.

Rester av de olika metallerna kan följa med luft eller vatten ut från tillverkningsprocesserna. Därför genomgår både luft och vatten olika reningssteg där metaller tas om hand innan något släpps vidare ut i recipienterna (vatten, luft, mark). Ur stoft och slam från reningsanläggningarna återvinns i vissa fall metaller.

Forskningssamarbete

Metallindustrin arbetar tillsammans med miljöforskare för att bättre förstå metallers effekter i miljön och förbättra beslutsunderlaget för myndigheter. Tidigare bedömningar inriktades oftast på totalhalter av metaller i t.ex. vattenprover, sedimentprover och jordprover. Idag vet man att metallers effekter till stor del beror på både mängd och form där biotillgänglighet är en nyckelparameter. En stor skillnad mellan andra förorenande ämnen och metaller är att metaller förekommer naturligt i de olika recipienterna och går alltså inte att "fasa ut" helt och hållet.

Metaller förekommer naturligt i vatten, sediment och mark och går inte att "fasa ut" helt och hållet.

Informationssamarbete

Branschföreningar och företag inom den stål- och metallproducerande sektorn har en samarbetsgrupp kallad MITF Metal Information. Syftet är att sprida saklig information om metaller och deras påverkan på miljön.
Läs mer om samarbetet MITF Metal Information

Viktiga frågor

De viktiga metallfrågor som berör stålindustrin är till stor del kopplade till nuvarande vatten-, produkt-, och kemikalielagstiftning. Det kan t.ex. handla om hur en del metaller blir "prioriterade ämnen" enligt EU:s vattenlagstiftning (Priority substances list nr 2455/2001/EG) och därför får miljökvalitetsnormer tilldelade, eller att våra råvaror ska registreras enligt REACH.
Läs mer om dessa frågor under respektive avsnitt: 
VattenProduktrelaterade miljöfrågor och Kemikalier

Våra ståndpunkter

  • Bedömning av metallers miljöpåverkan måste ta hänsyn till deras biotillgänglighet för att kunna uppskatta den mängd metall som kan vara skadlig för miljön.
  • Miljökvalitetskrav på metaller, exempelvis miljökvalitetsnormer, måste baseras på relevanta riskbedömningar och ta hänsyn till lokala förhållanden.
  • Krav på utsläppsminskningar ska motiveras av den miljönytta som uppstår.