Luft

Utsläpp till luft är en viktig miljöfråga som stålindustrin sedan lång tid tillbaka arbetar med. Det finns flera direktiv och förordningar, både i svensk och europeisk lagstiftning, som reglerar luftkvalité och utsläpp till luft.

Utsugsfläktar med rökgasfilter vid ljusbågsugn.

Arbete för renare luft

Ståltillverkningsprocesserna sker vid höga temperaturer, involverar ett flertal råvaror varav vissa är finkorniga och processerna kräver stora mängder luft för ventilering. Utsläpp (emissioner) till luft har därför varit en viktig miljöfråga som stålindustrin har arbetat med sedan 1960-talet.

De viktigaste utsläppen

Kväveoxider (NOx) som bildas ur luftens kväve i samband med förbränning vid höga temperaturer. Det är därför svårt att åtgärda utsläpp av kväveoxider men utsläppen har minskat med hjälp av ny brännarteknik, rening av avgaser och syraåtervinning i betningsprocesser.

Svaveloxider (SOx) som bildas vid förbränning av framförallt olja och vid kokstillverkningen. Lågsvavliga bränslen och rening av koksugnsgasen ger idag låga utsläpp.

Stoft bildas i de flesta ståltillverkningsprocesserna och tas om hand med hjälp av filter. Metaller som kommer från t.ex. tillsatser av legeringsämnen i stålsmältan, hamnar framförallt i stoftet. Därifrån kan metallerna återvinnas för att återigen användas i processen.

Dioxiner kan bildas vid skrotsmältning. Bildandet av dioxiner påverkas bl.a. av hur processen styrs. Mätning av dioxiner är komplicerat och osäkert eftersom det handlar om mycket låga halter.

Läs mer:

Utsugsfläktar i taket i en valsverkshall.

Viktig lagstiftning och dess påverkan på stålindustrin

Direktiv för utsläpp från industrin

Industriemissionsdirektivet, IED, har ersatt det tidigare direktivet för industrianläggningar, IPPC (Integrated Pollution and Prevention). Det är en europeisk lagstiftning för stora industrianläggningar.

Kopplat till IED finns BREF-dokument (BAT Reference document) som beskriver bästa tillgängliga teknik för stålindustrin och de utsläppsnivåer till vatten och luft som man ska komma ner till vid användandet av BAT (Best available techniques). Dessa värden är i och med IED bindande värden som beskrivs i BAT-slutsatser och ska finnas i företagens tillstånd fyra år efter att en BAT-slutsats antagits och publicerats i Official Journal.

För stålindustrin finns en BAT-slutsats för tillverkning av järn och stål där bland annat utsläpp till luft regleras. De kraven finns införda i svensk lagstiftning genom industriutsläppsförordningen (IUF). I den anges när och hur BAT-slutsatser ska följas. BAT-slutsatserna kommer att gälla parallellt med de villkor och krav som fastställts vid en tillståndsprövning enligt miljöbalken. Detta innebär att verksamhetsutövaren måste följa både villkoren i sitt tillstånd och de krav som följer av BAT-slutsatserna.
Läs mer: Utsläppsdirektiv och BAT-slutsatser för järn- och ståltillverkning

Luftkvalitet (2008/50/EG)

För att skydda människors hälsa och miljön har inom EU lagts fast normer för luftkvalité i luftkvalitetsdirektivet. Där fastställs normer för en rad ämnen för vad som är acceptabel luftkvalité. EU-reglerna är i Sverige införda i en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Takdirektivet (2001/81/EC)

Takdirektivet  är ett av EU:s viktigaste direktiv för att minska utsläppen av luftföroreningar. Det innehåller mål för hur mycket försurningen och halterna marknära ozon ska minska till 2010.

För att nå målen har varje land tilldelats ett nationellt utsläppstak för de fyra föroreningarna svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen (VOC). De tre förstnämnda är försurande, medan kväveoxider och flyktiga organiska ämnen tillsammans bidrar till bildningen av marknära ozon.

En översyn av EU:s politik och regler för renare luft i Europa presenterades 2013. I det förslaget ingår förslag till revidering av takdirektivet och ett nytt direktiv med reglering av utsläpp till luft från mindre förbränningsanläggningar.

Under 2015 pågår förhandlingar för att revidera takdirektivet där bland annat utsläppstak för 2020 och 2030 väntas fastställas. Även väntas att varje land får ett utsläppstak för utsläpp av små partiklar, PM 2,5. Ytterligare ämnen kan komma att adderas under förhandlingarna. 

I förslaget till nytt direktiv för mindre förbränningsanläggningar har Europeiska kommissionen förslagit gränsvärden för utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från anläggningar från 1 MW upp till 50 MW. Förhandlingarna pågår (maj 2015).